Dostępność
FB

Deklaracja dostępności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu (RCKiK w Opolu) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rckik-opole.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony niektóre publikacje nie są w pełni zgodne z wymaganiami ustawy:

  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadaj informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawieraj tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Powyższe niezgodności wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. RCKiK w Opolu dokłada jednak wszelkich starań, aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Niedziela, e-mail: admin@rckik-opole.com.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stronyinternetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich(Otworzy się w nowej karcie).

Dostępność architektoniczna

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu , ul. Kośnego 55 - Budynek A 

Na działce zlokalizowane są obiekty Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. W pierwszej linii zabudowy znajduje się budynek główny usługowo-biurowy, dostępny od ulicy Kośnego. Budynek jest jednokondygnacyjny z wysoką piwnicą, gdzie świadczone są usługi zdrowotne w postaci krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Na istniejącym terenie istnieje wewnętrzna komunikacja wraz z miejscami parkingowymi. Na teren stacji krwiodawstwa istnieją 2 wjazdy bezpośrednio z ulicy Kośnego. Teren jest płaski.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej budynku, natomiast wejście techniczne od strony północnej.

Obiekt ten jest obiektem użyteczności publicznej i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przy głównej strefie wejściowej znajduje się winda przeznaczona dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu , ul. Kośnego 55 - Budynek B

Z tyłu budynku głównego zlokalizowany jest budynek biurowo-garażowy- dwukondygacyjny.

W celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych zapewniono zewnętrzną pochylnie. W przypadku konieczności obsługi niepełnosprawnego na 1 piętrze, obiekt wyposażony jest w schodołaz dla osób niepełnosprawnych.

Oprócz pokoi biurowych znajduje się węzeł sanitarny męski oraz damski i równocześnie dla osób niepełnosprawnych

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Terenowy Oddział w Brzegu

Terenowy Oddział RCKiK zlokalizowany jest w budynku Brzeskiego Centrum Medycznego przy ul. Mossora 1 w Brzegu, na 1 piętrze i stanowi wydzielony zespół pomieszczeń dostępny z komunikacji ogólnej.

Dla dawców dostępne są dwa wejścia:

    od ulicy – drzwi główne z uchwytem do otwierania,

    od strony parkingu – winda;

Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).

Bezpośrednio w oddziale znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Terenowy Oddział w Kluczborku

Punkt znajduje się w jednokondygnacyjnym budynku. Dojście bezpośrednie.

Wszystkie pomieszczenia dostępne dla krwiodawców znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Terenowy Oddział w Nysie

Punkt znajduje się w budynku przychodni. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),

 Budynek posiada urządzenia oraz środki techniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy.

W oddziale jest toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Terenowy Oddział w Kędzierzynie-Koźlu

Punkt znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym niskim ( do czterech kondygnacji), w zabudowie wolnostojącej, miejscu ogólnodostępnym w pobliżu głównej drogi z licznymi miejscami parkingowymi w okolicy. Wejście do punktu krwiodawstwa od strony południowej.  Poziom posadzki pomieszczeń przy wejściu znajduje się 2 cm wyżej niż poziom tarasu wejściowego i 0,5 m ponad powierzchnią terenu zewnętrznego. Wejście na taras od strony południowej możliwe poprzez pochylnię dla niepełnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia dostępne dla krwiodawców znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W oddziale jest toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem wszystkich plików i publikacji do wersji w pełni dostępnych cyfrowo.

Stan krwi na dzień: 13.06.2024

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.