Dostępność
FB

Dla pielęgniarek i położnychSZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW


W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.2021.902 z dnia 2021.05.14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zaprasza na  szkolenia podstawowe i uzupełniające, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną zorganizowane będą w formie zdalnej.

 

Terminy najbliższych szkoleń:

a) szkolenie podstawowe (2-dniowe):

 • 10  i 11 października 2023;

b) szkolenie uzupełniające (1-dniowe, obejmuje pierwszy dzień szkolenia podstawowego):

 •  10 października 2023.

Prosimy o przesłanie wykazu osób kierowanych na szkolenie na adres e-mail: szkolenia@rckik-opole.com.pl  TYLKO W FORMIE EDYTOWALNEJ.

Informacja o szkoleniu w dniach 10 i 11 października 2023r. 

 


Do pobrania  formularz na szkolenie PODSTAWOWEFormularz zgłoszenia na szkolenie podstawowe (XLSX, 30KB)

Do pobrania  formularz na szkolenie UZUPEŁNIAJĄCE - Formularz zgłoszenia na szkolenie uzupełniające (XLSX, 30KB)

HARMONOGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Opłata za udział w szkoleniu dla uczestników indywidualnych

Koszt szkolenia:
 • podstawowe -  230 zł za 1 osobę,
 • uzupełniające - 180 zł za 1 osobę.

Uczestników indywidualnych prosimy o dokonywanie płatności przed rozpoczęciem kursu!

Uczestnicy indywidualni szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetoczenia krwi i składników, proszeni są o dokonanie płatności w wysokości 230 zł za szkolenie podstawowe lub 180 zł za szkolenie uzupełniające.

W tytule przelewu prosimy wpisać:

 • imię i nazwisko uczestnika szkolenie i NIP w przypadku osób prowadzących  działalność gospodarczą;
 • rodzaj szkolenia;
 • data szkolenia.

Poniżej dane do przelewu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

NIP: 754-25-54-112

REGON: 000292103

konto: BGK O/Opole 30 1130 1219 0026 3121 5820 0001Więcej o szkoleniu dla pielęgniarek i położnych znajdziesz tutaj

 

 


Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ul. Kośnego 55 45-372 Opole tel. 774410820, e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl.
  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@rckik-opole.com.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w celu realizacji zadań nałożonych na Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wynikających z  ustawy o publicznej służbie krwi z dn. 22 sierpnia 1997 tj.  przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) w związku przetwarzaniem adresu e-mail, niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia w formie on-line.
 3. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do:
 4. podmiotu leczniczego kierującego na szkolenie;
 5. podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji, a także podmiotów upoważnionych do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.  
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, związany z koniecznością posiadania rejestru wydanych zaświadczeń oraz archiwizacją rejestrów.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 

 


Stan krwi na dzień: 03.12.2023

Legenda:

A RhD plus wystarczający stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.