Dostępność
FB

Dla pielęgniarek i położnychSZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

 
Materiały szkoleniowe - akty prawne:

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi 

 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
   
 
 

 


 


          

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zwraca się z prośbą o podanie przewidywanej ilości pielęgniarek i położnych, które zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek
i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników powinny odbyć szkolenie w jednostce publicznej służby krwi w roku 2024.

 

            Bardzo proszę o podanie ilości osób do przeszkolenia w podziale na szkolenie podstawowe/uzupełniające oraz w zależności od preferowanego terminu szkolenia tj. I, II, III., IV kwartał 2024 roku. Dane te są niezbędne do zaplanowania terminarza szkoleń w 2024 roku.

 

Powyższe informacje bardzo proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 19.01.2024 r.pocztą elektroniczną na adres  szkolenia@rckik-opole.com.pl

 Informacja dotycząca szkolenia luty - marzec w wersji PDF: 

 

Pierwszy dzień szkolenia - podstawowe i uzupełniające - odbędzie się w Auli A2 Collegium Salutis Humanae Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 68 od godziny 8:30 w czwartek dnia 29.02.2024r.

 

Drugi dzień szkolenia - podstawowe - odbędzie się w Sali konferencyjnej w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Katowickiej od godziny 8:30 w piątek dnia 01.02.2024r. 

 

Harmonogram szkolenia podstawowego: KLIKNIJ TUTAJ


Harmonogram szkolenia uzupełniającego: KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wersja PDF do pobrania: 
 

Opłata za udział w szkoleniu dla uczestników indywidualnych

 

Koszt szkolenia:
 • podstawowe -  320 zł za 1 osobę,
 • uzupełniające - 250 zł za 1 osobę.

Uczestników indywidualnych prosimy o dokonywanie płatności przed rozpoczęciem kursu!

Uczestnicy indywidualni szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetoczenia krwi i składników, proszeni są o dokonanie płatności w wysokości 320 zł za szkolenie podstawowe lub 250 zł za szkolenie uzupełniające.

W tytule przelewu prosimy wpisać:

 • imię i nazwisko uczestnika szkolenie i NIP w przypadku osób prowadzących  działalność gospodarczą;
 • rodzaj szkolenia;
 • data szkolenia.

Poniżej dane do przelewu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

NIP: 754-25-54-112

REGON: 000292103

konto: BGK O/Opole 30 1130 1219 0026 3121 5820 0001


Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ul. Kośnego 55 45-372 Opole tel. 774410820, e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl.
  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@rckik-opole.com.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w celu realizacji zadań nałożonych na Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wynikających z  ustawy o publicznej służbie krwi z dn. 22 sierpnia 1997 tj.  przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) w związku przetwarzaniem adresu e-mail, niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia w formie on-line.
 3. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do:
 4. podmiotu leczniczego kierującego na szkolenie;
 5. podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji, a także podmiotów upoważnionych do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.  
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, związany z koniecznością posiadania rejestru wydanych zaświadczeń oraz archiwizacją rejestrów.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 

 


Stan krwi na dzień: 24.04.2024

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.