Dostępność
FB

Dla pielęgniarek i położnychSZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓWUWAGA! Rejestrują się tylko pracownicy zgłoszeni na szkolenie przez podmiot leczniczy, z którymi pracodawca ustalił termin szkolenia i przesłał do RCKiK Opole listę osób kierowanych na kurs.

 

  

 

Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na adres e-mail po zweryfikowaniu z formularzem zgłoszeniowym.

Kontakt

tel. kom. +48 530 022 205

e-mail: szkolenia@rckik-opole.com.pl

 


Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ul. Kośnego 55 45-372 Opole tel. 774410820, e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@rckik-opole.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w celu realizacji zadań nałożonych na Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wynikających z  ustawy o publicznej służbie krwi z dn. 22 sierpnia 1997 tj.  przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) w związku przetwarzaniem adresu e-mail, niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia w formie on-line.
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do:
  • podmiotul eczniczego kierującego na szkolenie;
  • podmiotów świadczące usługi teleinformatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji, a także podmiotów upoważnionych do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.  
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, związany z koniecznością posiadania rejestru wydanych zaświadczeń oraz archiwizacją rejestrów.
 6. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 

 

 

 W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.2021.902 z dnia 2021.05.14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zaprasza na  szkolenia podstawowe i uzupełniające, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną zorganizowane będą w formie zdalnej.

 

Terminy najbliższych szkoleń:

a) Szkolenie podstawowe (2-dniowe):

 • 16  czerwca 2021 i 18  czerwca 2021;
 • 17 czerwca 2021 i 18  czerwca 2021;
 • 23 czerwca 2021 i 25 czerwca 2021;
 • 24 czerwca 2021 i 25 czerwca 2021;

b) Szkolenie uzupełniające (1-dniowe, obejmuje pierwszy dzień szkolenia podstawowego):

 • 16  czerwca 2021;
 • 17 czerwca 2021;
 • 23 czerwca 2021;
 • 24 czerwca 2021.

Prosimy o przesłanie wykazu osób kierowanych na szkolenie na adres e-mail: szkolenia@rckik-opole.com.pl  TYLKO W FORMIE EDYTOWALNEJ.


Formularz do pobraniaFormularz zgłoszenia na szkolenie z zakresu krwiolecznictwa (XLSX, 34KB)

 

Osoby zgłoszone przez pracodawcę (lub zgłaszające się indywidualnie np. pracownicy zatrudnieni na kotrakcie bądź osoby prowadzące Indywidualną Praktykę) najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia proszone są o zarejestrowanie  swojego udziału w celu udostępnienia indywidualnego adresu mailowego. Po zweryfikowaniu zgłoszenia  z listą uczestników nadesłaną z PWDL (lub od uczestników indywidualnych), na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie udziału wraz z linkiem do webinarium.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony RCKiK w Opolu jest: 

- w sprawach merytorycznych:

Dyrektor ds. medycznych: lek. Katarzyna Weiner-Szokalska - specjalista transfuzjologii klinicznej

tel.       77 4410810

- w sprawach organizacyjnych:


 

Nie można uczestniczyć w szkoleniu zbiorowo, każda osoba musi być zalogowana imieniem i nazwiskiem, co jest niezbędne do potwierdzenia obecności oraz przeprowadzenia egzaminu w formie on-line.

Koszt szkolenia:
 
 • podstawowe -  140 z za 1 osobę,
 • uzupełniające - 100 z za 1 osobę. 

Stan krwi na dzień: 19.06.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.