Dostępność
FB

Przetargi

Przetarg z dniaTemat przetargu:Termin składania ofert-wniosków
2022-12-06

Nr przetargu: ZPU 80/KO/2022

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA OSÓB NA KANDYDATÓW NA DAWCÓW I DAWCÓW KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW W SIEDZIBIE RCKiK W OPOLU, OT ORAZ PODCZAS EKIP WYJAZDOWYCH

2022-12-15
2022-07-07

Nr przetargu: ZPU 44/KO/2022

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Wykonanie u dawców krwi badań w kiedunku RNA-HCV, RNA-HIV i DNA-HBV metodami biologii molekularnej

2022-07-15
2022-04-12

Nr przetargu: ZPU 36/KO/2022

KONKURS OFERT na "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników"

2022-04-21
2022-02-16

Nr przetargu: ZPU 6/2022

Obsługa pielęgniarska podczas poboru krwi

2022-02-24
2021-09-07

Nr przetargu: ZPU 44/KO/2021

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

2021-09-15
2021-04-15

Nr przetargu: ZPU 26/KO/2021

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników

2021-04-26
2021-04-14

Nr przetargu: ZZP-50/21

„Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”- INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZEZ ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA

z wolnej ręki
   

  Stan krwi na dzień: 03.12.2023

  Legenda:

  A RhD plus wystarczający stan
  B RhD plus wysoki stan
  AB RhD plus wysoki stan
  0 RhD plus wysoki stan
  A RhD minus niski stan
  B RhD minus niski stan
  AB RhD minus niski stan
  0 RhD minus niski stan
     stan niski
     stan średni
     stan optymalny
     stan wysoki

  Projekt PO WER

   

  Szkolenia dla pracowników Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ramach projektu „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych - nr porozumienia: POWR.05.02.00-00-0002/21- 00.

   

  Przeprowadzenie szkoleń służy:

   1) podniesieniu w okresie realizacji projektu wiedzy, wzmocnieniu kompetencji i umiejętności poprzez przeszkolenie kadry centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym kadry zarządzającej, niezbędnych do skutecznego zarządzania jakością i bezpieczeństwem dawcy krwi;

   2) ocenie przygotowanych do wdrożenia zaproponowanych rozwiązań.

  W ramach projektu zostanie zorganizowanych:

  • Zadanie 1 – 5 szkoleń w formie zdalnej – w dniach 11.10.2023 r., 12.10.2023 r., 20.10.2023 r., 23.10.2023 r., 9.11.2023 r.
  • Zadanie 2 – 3 szkolenia w formie stacjonarnej w Warszawie –  w dniach 14.11.2023 r., 16.11.2023 r., 17.11.2023 r.
  •  Zadanie 3 – 5 szkoleń w formie zdalnej – 4 z nich dedykowane w szczególności dla personelu kwalifikującego dawców krwi i jej składników w terminach 17.10.2023 r., 18.10.2023 r., 24.10.2023 r., 25.10.2023 r. oraz jedno przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za działania promocyjno-marketingowe oraz obsługę dawców – w dniu 30.11.2023 r.

  W projekcie ma wziąć udział 545 pracowników z 23 centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa:

   1) w ramach zadania 1 pod nazwą Opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenie szkoleń z zakresu schematu opracowywania standardowych procedur operacyjnych –276 (dwustu siedemdziesięciu sześciu) pracowników Działu Zapewnienia Jakości, Działu Dawców i Pobierania, Działu Preparatyki, Działu Laboratoryjnego (w tym Działu Czynników Zakaźnych i Działu Immunologii Transfuzjologicznej) i Działu Ekspedycji; co najmniej dwunastu pracowników z każdego Centrum.

   2) w ramach zadania 2 pod nazwą Opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenie szkoleń w zakresie prowadzenia statystycznej kontroli procesu - 69 (sześćdziesięciu dziewięciu) pracowników Działu Zapewnienia Jakości oraz zajmujących się przygotowaniem danych (IT) (po trzy osoby z każdego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym 2 osoby z Działu Zapewnienia Jakości);

  3) w ramach zadania 3 pod nazwą Opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenie szkoleń w zakresie standardu obsługi dawców - 200 (dwustu) pracowników Działu Dawców
  i Pobierania (kwalifikujący lekarze i pielęgniarki, osoby rejestrujące), Działu Laboratoryjnego – Pracowni Analitycznej, Działu do spraw marketingu i promocji; ośmiu pracowników z każdego Centrum.

  Zachęcamy do rekrutacji wszystkich chętnych, w przypadku większej liczby osób zostanie utworzona lista rezerwowa.

  Szkolenia trwać będą 8 (osiem) godzin lekcyjnych po 45 (czterdzieści pięć) minut tj. 6 (sześć) godzin zegarowych.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu rekrutacji i zasad uczestnictwa w projekcie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Krwi

   

  https://www.gov.pl/web/nck/po-wer---doskonalenie-jakosci-zarzadzania-w-centrach-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa

   

  Galeria Zdjęć

  Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.