Dostępność
FB

Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

 Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Projekt PL 0067 pt.: „Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce” jest realizowany przez Beneficjenta tj. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu nalezy do Konsorcjum zrzeszajcym 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce, bdcych partnerami Beneficjenta.
Projekt wspófinansowany jest do 60% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i co najmniej w 40% ze rodków wasnych, w ramach priorytetu 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.

Celem projektu jest poczenie z platform elektroniczn umoliwiajc komunikacj pomidzy jednostkami publicznej suby krwi, co stanowi kontynuacj projektu Krajowy Rejestr Dawców Krwi (realizowany przez IHiT w Warszawie). Realizacja projektu dokonana zostanie poprzez zakup sprztu komputerowego oraz przeszkolenie personelu medycznego realizatorów w zakresie obsugi moduu czcego systemy informatyczne Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krajowym Rejestrem Dawców Krwi.
Przewidziane zakoczenie projektu w grudniu 2010 r. 

Stan krwi na dzień: 03.12.2021

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.