Dostępność
FB

Dział Laboratoryjny

Kierownik:

mgr Barbara Strażnikiewicz
- Specjalista Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej, Specjalista I Stopnia Analityki Medycznej
tel (77) 4413823
e-mail: serologia.kierownik@rckik-opole.com.pl


W skład Działu wchodzą:

  • Pracownia Analiz Lekarskich

1. Pobieranie i odpowiednie przygotowywanie materiału do badań dawców krwi oraz usługobiorców indywidualnych
2. Wykonywanie badań u krwiodawców i usługobiorców indywidualnych

· Oznaczanie stężenia hemoglobiny z krwi włośniczkowej
· Oznaczanie morfologii krwi przy użyciu analizatora hematologicznego
· Wykonywanie innych badań diagnostycznych na potrzeby RCKiK i dla usługobiorców indywidualnych

3. Wykonywanie badań w zakresie kontroli jakości krwi i jej składników
 

  • Pracownia Diagnostyki Czynników Zakaźnych

1. Wykonywanie badań przeglądowych u krwiodawców oraz usługobiorców indywidualnych w zakresie oznaczania:

· Antygenu HBs
· Przeciwciał anty-HCV
· Przeciwciał anty-HIV
· Przeciwciał przeciwko Treponema pallidum (kiła)

2. Wykonywanie testów potwierdzenia dla antygenu HBs.

 

  • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Badań Grup Krwi Dawców

1. Wykonywanie badań u krwiodawców

· Określanie grup krwi układu ABO
· Określanie antygenu D z układu Rh
· Określanie antygenu K z układu Kell i fenotypu Rh
· Określanie antygenu k u dawców K dodatnich.
· Określanie klinicznie ważnych antygenów innych układów grupowych
· Wykrywanie i identyfikacja przeciwciał odpornościowych u wszystkich dawców pierwszorazowych, u wszystkich dawców wielokrotnych, którzy byli leczeni krwią w okresie roku poprzedzającego oddanie krwi oraz u kobiet z ciążą w wywiadzie.
· Wykonywanie kontroli serologicznej pobranej krwi i jej składników

2. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Badań Konsultacyjnych

· Ustalanie grup krwi układu ABO.
· Diagnostyka antygenu D z układu Rh, obejmująca jego słabe odmiany i kategorie.
· Identyfikacja nieregularnych przeciwciał.
· Diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznych (NAIH).
· Dobieranie krwi dla chorych w przypadkach obecności auto- i alloprzeciwciał oraz przy każdej zgłoszonej niezgodności w próbie krzyżowej.
· Serologiczna analiza powikłań poprzetoczeniowych
· Określanie fenotypu Rh, antygenu K lub innych antygenów u osób uodpornionych oraz w celu zapobiegania alloimmunizacji u chorych wymagających długotrwałego leczenia krwią (np. w NAIH).
· Diagnostyka konfliktu serologicznego pomiędzy matką a płodem.
· Wykonywanie badań rodzinnych w przypadkach stwierdzenia rzadko występujących fenotypów i alloprzeciwciał skierowanych do antygenów powszechnych.

3. Wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla placówek, z którymi RCKiK Opole zawarło umowy o wykonywanie badań.

· Określanie grup krwi układu ABO
· Określanie antygenu D z układu Rh
· Identyfikacja przeciwciał u biorców i kobiet ciężarnych
· Wykonywanie prób zgodności

4. Wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla usługobiorców indywidualnych

· Określanie grup krwi układu ABO
· Określanie antygenu D z układu Rh
· Badania przeglądowe przeciwciał
· Identyfikacja przeciwciał u biorców i kobiet ciężarnych
· Dokonywanie wpisu do trwałej ewidencji

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.