Dostępność
FB

Praca

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

W OPOLU

 

Nazwa i adres pracodawcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

tel.77 44 10 820

Nazwa stanowiska pracy

 

PIELĘGNIARKA

Miejsce pracy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

Rodzaj umowy/etat

Umowa o pracę na pełny etat.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie medyczne,
 2. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera  w zakresie obsługi MS Word oraz Excel,
 2. sumienność, dokładność i poczucie odpowiedzialności.,
 3. umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,

Do obowiązków pracownika na danym stanowisku należy między innymi:

 1. Rejestracja kandydatów na dawców krwi i jej składników oraz dawców krwi i jej składników
 2. Pobieranie krwi i jej składników.
 3. Opieka nad dawcą w czasie i po zakończeniu pobierania krwi i jej składników.
 4. Udział w ekipach wyjazdowych na terenie województwa opolskiego.
 5. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej przez obowiązujące procedury.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

Miejsce składania ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Opolu

ul. Kośnego 55; 45-372 Opole

BUDYNEK B -I piętro- SEKRETARIAT pok. nr 4

lub na adres e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

Informacje dodatkowe

 1. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały wybrane w procesie rekrutacji na dane stanowisko, zostaną komisyjnie zniszczone.

Do CV prosimy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, 45-372 Opole, ul. Kośnego 55 (RCKiK).
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@rckik-opole.com.pl lub pod nr tel.774413809. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie:
  - Art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji;
  - Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a, w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22  kodeksu pracy.

 

 

wersja do druku  (PDF, 946 KB)


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

W OPOLU

 

Nazwa i adres pracodawcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

tel.77 44 10 820

Nazwa stanowiska pracy

TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ

do Działu Laboratoryjnego

Miejsce pracy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

Rodzaj umowy/etat

Umowa o pracę/pełny

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie medyczne,
 2. tytuł zawodowy technika analityki medycznej

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera  przynajmniej w zakresie obsługi MS Word oraz Excel
 2. sumienność, dokładność i poczucie odpowiedzialności.,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu i podejmowania decyzji w sytuacjach pilnych,
 5. zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych

będzie dodatkowym atutem.

Do obowiązków pracownika na danym stanowisku należy między innymi:

 1. wykonywanie badań hematologicznych
 2. wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

Miejsce składania ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Opolu

ul. Kośnego 55; 45-372 Opole

BUDYNEK B -I piętro- SEKRETARIAT pok. nr 4

lub na adres e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

Informacje dodatkowe

 1. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały wybrane w procesie rekrutacji na dane stanowisko, zostaną komisyjnie zniszczone.

Do CV prosimy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, 45-372 Opole, ul. Kośnego 55 (RCKiK).
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@rckik-opole.com.pl lub pod nr tel.774413809. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie:
  - Art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji;
  - Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a, w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22  kodeksu pracy.

 

 

wersja do druku  (PDF, 952 KB)


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

W OPOLU

Nazwa i adres pracodawcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

tel.77 44 10 820

Nazwa stanowiska pracy

MŁODSZY/STARSZY ASYSTENT

do Działu Laboratoryjnego

Miejsce pracy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

Rodzaj umowy/etat

Umowa o pracę/pełny

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe,
 2. czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera  przynajmniej w zakresie obsługi MS Word oraz Excel
 2. sumienność, dokładność i poczucie odpowiedzialności.,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu i podejmowania decyzji w sytuacjach pilnych,
 5. chęć ciągłego rozwoju zawodowego
 6. zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych

i autoryzacji wyniku będzie dodatkowym atutem.

 

Do obowiązków pracownika na danym stanowisku należy między innymi:

Wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej:

 • grupy krwi
 • przeciwciała odpornościowe
 • próby zgodności
 • badania konsultacyjne

 

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

Miejsce składania ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Opolu

ul. Kośnego 55; 45-372 Opole

BUDYNEK B -I piętro- SEKRETARIAT pok. nr 4

lub na adres e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

Informacje dodatkowe

 1. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały wybrane w procesie rekrutacji na dane stanowisko, zostaną komisyjnie zniszczone.

Do CV prosimy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, 45-372 Opole, ul. Kośnego 55 (RCKiK).
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@rckik-opole.com.pl lub pod nr tel.774413809. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie:
  - Art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji;
  - Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a, w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22  kodeksu pracy.
 

 

 wersja do druku  (PDF, 959 KB)

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.