Dostępność
FB

Praca


14 września 2021


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

W OPOLU

 

Nazwa i adres pracodawcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

tel.77 44 10 820

Nazwa stanowiska pracy

Księgowa

Miejsce pracy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

Rodzaj umowy/etat

Umowa o pracę/pełny

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowości lub pokrewne)

 

Wymagania dodatkowe:

 1. minimum 5- letnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowy,
 2. praktyczna i teoretyczna wiedza na temat zagadnień finansowo-księgowych,
 3. znajomość przepisów podatkowych i zasad rachunkowości,
 4. dobra znajomość rachunku kosztów,
 5. dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel,
 6. zdolności analityczne,
 7. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie
 8. sumienność, dokładność w wykonywaniu zadań, komunikatywność,
 9. umiejętność pracy w zespole,

Do obowiązków pracownika na danym stanowisku należy między innymi:

 1. Udział w tworzeniu procedur kosztowych.
 2. Udział we wdrożeniu rachunku kosztów w systemie informatycznym.
 3. Identyfikacja, ewidencja i rozliczanie procedur kosztowych.
 4. Okresowa analiza i monitorowanie oraz aktualizacja kosztów.
 5. Dokonywanie bieżących kalkulacji usług i produktów we współpracy innymi komórkami organizacyjnymi.
 6. Sporządzanie, bieżąca kontrola i weryfikacja rozdzielników kosztów służących do bieżącej ewidencji kosztów operacyjnych.
 7. Sprawozdawczość w zakresie kosztów.
 8. Dokonywanie bieżącej kontroli wpływających dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 9. Wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu operacyjnego.
 10. Wprowadzanie przelewów bankowych do realizacji.
 11. Dekretacja wyciągów bankowych i wprowadzanie zapisów księgowych do ewidencji finansowo – księgowej.
 12. Dokonywanie dekretacji dokumentów kasowych.
 13. Prowadzenie i kontrolowanie rozliczeń z pracownikami z tytułu wypłaconych zaliczek.
 14. Dokumentowanie wszelkich wpłat i wypłat gotówkowych na podstawie dowodów źródłowych.
 15. Prowadzenie na bieżąco raportu kasowego.
 16. Bieżąca kontrola zgodności gotówki w kasie z  raportem.
 17. Analiza stanu rozrachunków z kontrahentami.
 18. Uzgadnianie kont księgowych oraz segregacja i archiwizacja dokumentów.
 19. Prowadzenie rejestru VAT i sporządzanie deklaracji oraz dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 20. Przyjmowanie dokumentów dotyczących obrotu magazynowego, kontrola ich kompletności i rzetelności oraz uzgadnianie sald kont analitycznych na zakończenie okresów rozrachunkowych z ewidencją syntetyczną.
 21. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
 22. Rozliczanie realizacji programów zdrowotnych.
 23. Pozostałe prace i wsparcie w bieżących zadaniach działu księgowości.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

Termin składania ofert

do dnia 28.09.2021 r.

Miejsce składania ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Opolu

ul. Kośnego 55; 45-372 Opole

BUDYNEK B -I piętro- SEKRETARIAT pok. nr 4

lub na adres e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

Informacje dodatkowe

 1. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały wybrane w procesie rekrutacji na dane stanowisko, zostaną komisyjnie zniszczone.

Do CV prosimy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, 45-372 Opole, ul. Kośnego 55 (RCKiK).
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@rckik-opole.com.pl lub pod nr tel.774413809. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie:
  - Art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji;
  - Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a, w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22  kodeksu pracy.

 

 

 

 

wersja do druku:  (PDF, 936KB)

 

 

 

 

 

23 sierpnia 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY  W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU


 

Nazwa i adres pracodawcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

tel.77 44 10 820

Nazwa stanowiska pracy

Specjalista  ds. informatyki

Miejsce pracy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

Rodzaj umowy/etat

Umowa o pracę/pełny

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe  kierunkowe informatyczne lub inne  wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w dziedzinie informatyki;
 2. Doświadczenie w administrowaniu serwerami w oparciu o środowisko Windows Server oraz Linux.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra organizacja czasu pracy i samodzielność w działaniu,
 2. umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie,
 3. odpowiedzialność, sumienność, dokładność w wykonywaniu zadań, komunikatywność,
 4. umiejętność pracy w zespole,

 

Do obowiązków pracownika na danym stanowisku należy między innymi:

 1. Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego w siedzibie głównej placówki,
  w 4 terenowych oddziałach oraz w czasie mobilnych akcji pobierania krwi i składników krwi;
 2. Administrowanie infrastrukturą sieciową;
 3. Administrowanie infrastrukturą sprzętową (serwery, stacje robocze, macierze dyskowe);
 4. Administrowanie środowiskami wirtualnymi (Hyper-V);
 5. Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury sprzętowo-sieciowej przedsiębiorstwa;
 6. Konfiguracja nowych środowisk pracy;
 7. Wyszukiwanie, diagnozowanie oraz usuwanie problemów / usterek na komputerach / serwerach;
 8. Wdrażanie oraz zarządzanie procedurami zabezpieczającymi sieć;
 9. Dbanie o ochronę antywirusową i ochronę przed nieuprawnionym dostępem;
 10. Wykonywanie kopii zapasowych danych;
 11. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo sprzętowe i softwarowe zgodne z obowiązującymi przepisami;
 12. Bieżące wspieranie w pracy użytkowników w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych, aplikacji oraz rozwiązywania problemów związanych z komputerem, aplikacjami i urządzeniami peryferyjnymi;
 13. Uczestniczenie we wdrażaniu nowych i modyfikacji funkcjonujących rozwiązań sieci teleinformatycznych.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

Termin składania ofert

do dnia 15.09.2021 r.

Miejsce składania ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Opolu

ul. Kośnego 55; 45-372 Opole

BUDYNEK B -I piętro- SEKRETARIAT pok. nr 4

lub na adres e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

Informacje dodatkowe

 1. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały wybrane w procesie rekrutacji na dane stanowisko, zostaną komisyjnie zniszczone.

Do CV prosimy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, 45-372 Opole, ul. Kośnego 55 (RCKiK).
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@rckik-opole.com.pl lub pod nr tel.774413809. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie:
  - Art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji;
  - Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a, w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22  kodeksu pracy.

wersja do druku: 

 

14 czerwca 2021 r.

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

W OPOLU

 

   Nazwa i adres pracodawcy  

   Regionalne Centrum Krwiodawstwa

   i Krwiolecznictwa w Opolu

   ul. Kośnego 55

   45-372 Opole

   e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

  tel.77 44 10 820

   Nazwa stanowiska pracy

 

   PIELĘGNIARKA/MŁODSZY ASYSTENT

 

   Miejsce pracy

   Oddział Terenowy w Brzegu

   ul. Mossora 1

   49-300 Brzeg

   Rodzaj umowy/etat

   Umowa o pracę na pełny etat

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie medyczne,
 2. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

 

  Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera  w zakresie obsługi MS Word oraz Excel,
 2. sumienność, dokładność i poczucie odpowiedzialności.,
 3. umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,

 

   Do obowiązków pracownika na danym stanowisku należy między innymi:

 1. Rejestracja kandydatów na dawców krwi i jej składników oraz dawców krwi i jej składników
 2. Pobieranie krwi i jej składników.
 3. Opieka nad dawcą w czasie i po zakończeniu pobierania krwi i jej składników
 4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej przez obowiązujące procedury.

 

   Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

   Termin składania ofert

       do dnia 25.06.2021 r.

  Miejsce składania ofert

   Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

   w Opolu

   ul. Kośnego 55; 45-372 Opole

   BUDYNEK B -I piętro- SEKRETARIAT pok. nr 4

   lub na adres e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

   Informacje dodatkowe

 1. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały wybrane w procesie rekrutacji na dane stanowisko, zostaną komisyjnie zniszczone.

Do CV prosimy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

   Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, 45-372 Opole, ul. Kośnego 55 (RCKiK).
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@rckik-opole.com.pl lub pod nr tel.774413809. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie:
  - Art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji;
  - Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a, w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22  kodeksu pracy.

Wersja do druku 

 

 


 

2 marca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY  W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU
 

   Nazwa i adres pracodawcy

   Regionalne Centrum Krwiodawstwa

   i Krwiolecznictwa w Opolu

   ul. Kośnego 55

   45-372 Opole

e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

tel.77 44 10 820

   Nazwa stanowiska pracy

   MŁODSZY/STARSZY ASYSTENT

   do Działu Laboratoryjnego

   Miejsce pracy

   Regionalne Centrum Krwiodawstwa

   i Krwiolecznictwa w Opolu

   ul. Kośnego 55

   45-372 Opole

   Rodzaj umowy/etat

   Umowa o pracę/pełny

   Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe,
 2. czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

 

   Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera  przynajmniej w zakresie obsługi MS Word oraz Excel
 2. sumienność, dokładność i poczucie odpowiedzialności.,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu i podejmowania decyzji w sytuacjach pilnych,
 5. chęć ciągłego rozwoju zawodowego
 6. zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych

i autoryzacji wyniku będzie dodatkowym atutem.

   Do obowiązków pracownika na danym stanowisku należy między innymi:

   Wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej:

 • grupy krwi
 • przeciwciała odpornościowe
 • próby zgodności
 • badania konsultacyjne

 

   Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

   Miejsce składania ofert

   Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

   w Opolu

   ul. Kośnego 55; 45-372 Opole

   BUDYNEK B -I piętro- SEKRETARIAT pok. nr 4

   lub na adres e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

   Informacje dodatkowe

 1. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały wybrane w procesie rekrutacji na dane stanowisko, zostaną komisyjnie zniszczone.

   Do CV prosimy załączyć zgodę na
   przetwarzanie danych osobowych

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

   Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, 45-372 Opole, ul. Kośnego 55 (RCKiK).
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@rckik-opole.com.pl lub pod nr tel.774413809. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie:
  Art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji;
  Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a, w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22  kodeksu pracy.

Wersja do druku  

 


 

Stan krwi na dzień: 03.12.2021

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.