Dostępność
FB

Zasłużeni dawcy nie czekają w kolejkach do lekarza!

Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

czytaj więcej »
 


Uprzejmie infomujemy krwiodawców, że zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia nr 14/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2009 na listach oczekujących do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej NIE MOGĄ BYĆ umieszczani następujący świadczeniobiorcy:
- inwalidzi wojenni i wojskowi
- kombatanci
- Zasłużen Honorowi Dawcy Krwi lub Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu rozesłało do wszystkich placówek służby zdrowia pisma przypominające o przywileju krwiodawców do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.

UWAGA!
Tytuł i odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadawane są przez Polski Czerwony Krzyż. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznaki reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2006r. nr 180. poz. 1324).

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.