Dostępność
FB

Ustawy i rozporządzenia

Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpieczeństwa dla pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi ludzkiej i jej składników oraz wnosząca poprawki do Dyrektywy 2001/83/WE;

 • Dyrektywa 2002/98/WE. 

Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi;

 • Dyrektywa 2004/33/WE. 
   

Dyrektywa Komisji 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach;

 • Dyrektywa 2005/61/WE. 
   

Dyrektywa Komisji 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązujących w placówkach służby krwi;

 • Dyrektywa 2005/62/WE. 
   

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;

 • Dz.U. Nr 106 poz. 681 z 22 sierpnia 1997 r. z późn. zm. 
   

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.