Dostępność
FB

Rozpatrywanie REKLAMACJI

Zasady rozpatrywania reklamacji krwi i składników krwi w RCKiK w Opolu

 1. Podstawą do złożenia reklamacji krwi i składników krwi do RCKiK w Opolu jest stwierdzenie podczas odbierania donacji przez pracowników podmiotu zamawiającego  nieprawidłowości w poniższym zakresie:
 • zgodności etykiet z zamówieniem na krew i jej składniki i etykietkami umieszczonych na drenach
 • daty ważności,
 • szczelności pojemników, 
 • oceny wizualnej krwi lub jej składników.

Podstawą do złożenia reklamacji jest również:

 • uzyskanie dodatniego wyniku badania Bezpośredniego Testu Antyglobulinowego (BTA) wykonanego w laboratorium podmiotu leczniczego, oraz
 • stwierdzenia nieznacznego mechanicznego uszkodzenia pojemnika z FFP bezpośrednio po rozmrożeniu  FFP.
 1. Reklamacja krwi i/lub składnika krwi powinna być skladana do Pracowni Ekspedycji RCKiK w Opolu.
 2. Reklamacja krwi i/lub składnika krwi może być rozpatrzona, pod warunkiem że:
 • reklamowana jednostka krwi lub jej składniki były przechowywane i transportowane we właściwy sposób przy zachowaniu odpowiedniej i prawidłowo kontrolowanej temperatury oraz przy użyciu sprzętu chłodniczego, w którym proces przechowywania został poddany walidacji,
 • w podmiocie leczniczym, od którego krew lub jej składniki są przyjmowane, właściwe centrum przeprowadziło wcześniej kontrolę, w wyniku której stwierdzono brak uchybień w stosunku do obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania krwi i jej składników.
 1. W przypadku stwierdzenia w laboratorium podmiotu leczniczego dodatniego wyniku BTA, jako potencjalnej przyczyny reklamacji jednostki KKCz/RW bez koż. l.-pł. lub UKKCz/RW  pracownicy ww. podmiotu  przesyłają do Działu Laboratoryjnego Pracowni Badań Konsultacyjnych  RCKiK w Opolu  dren celem potwierdzenia wyniku. Podmiot leczniczy może zgłosić reklamację składnika wyłącznie w  sytuacji otrzymania z Centrum wyniku potwierdzającego dodatni BTA.
 2. Wraz z reklamowaną donacją krwi/ składnika krwi do Centrum pracownicy podmiotu leczniczego dostarczają protokół reklamacji, sporządzany na formularzu  podmiotu leczniczego, zawierający w szczególności:
 • protokół niewykorzystania krwi lub jej składnika,
 • protokół warunków przechowywania krwi lub jej składnika,
 • protokół warunków transportu krwi lub jej składnika, który sporządza się w przypadku, gdy krew i jej składniki nie były przewożone środkami transportu Centrum.
 1. Protokoły ww. powinny zawierać następujące dane (jako minimum informacji):

 Protokół niewykorzystania krwi lub jej składnika:

 •  nazwę i adres komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego dokonującego zwrotu,
 • nazwę, numer donacji, ilość i grupę krwi zwracanego składnika,
 • przyczynę niewykorzystania składnika,
 • datę i godzinę pobrania składnika krwi z centrum,
 • datę i godzinę dokonania zwrotu do centrum,
 • imię, nazwisko, pieczątkę i podpis osoby sporządzającej protokół.

Protokół warunków przechowywania krwi lub jej składnika:

 • nazwę, numer i grupę krwi składnika,
 •  nazwę i adres komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego, w której przechowywano składnik krwi,
 • warunki przechowywania:

- temperaturę przechowywania,

- nazwę i numer chłodziarki lub zamrażarki, lub inkubatora (jeżeli dotyczy),

- czas przechowywania w chłodziarce, zamrażarce lub inkubatorze,

- kopie protokołów kontroli temperatury przeprowadzonej w okresie przechowywania składnika,

- datę i numer protokołu z ostatniej kwalifikacji urządzenia oraz walidacji procesu w urządzeniu, które wykorzystano do przechowywania składnika, lub specjalistyczny wskaźnik na pojemniku, potwierdzający prawidłowe warunki przechowywania i transportu,

 • datę, podpis i pieczątkę osoby sporządzającej protokół.

Jeżeli krew lub jej składniki były przechowywane w różnych urządzeniach w Banku Krwi, należy podać szczegółowe i kompletne informacje dotycząc wszystkich miejsc przechowywania.

Protokół warunków transportu krwi i jej składnika, który sporządza się w przypadku, gdy krew i jej składniki nie były przewożone środkami transportu kontrolowanymi przez centrum musi zawierać co najmniej następujące dane dotyczące w razie potrzeby, warunków transportu w obie strony:

 • nazwę i adres komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego  zamawiającego albo zwracającego składnik,
 • nazwę, numer i grupę krwi składnika,
 • czas trwania transportu,
 • warunki transportu:

– temperaturę,

– dokładny opis urządzenia zapewniającego właściwą temperaturę transportu,

– kopię protokołu kontroli transportu krwi lub jej składnika z centrum, które wydało krew lub składnik krwi, do odbiorcy,

– datę i numer protokołu z ostatniej kwalifikacji urządzenia oraz walidacji procesu w urządzeniu, którego użyto do transportu składnika krwi,

 • datę, podpis i pieczątkę osoby sporządzającej protokół.
 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji pracownicy Centrum:
 • wydają nieodpłatnie w miejsce zwróconych składników krwi inny, równoważny mu składnik krwi albo
 • nie naliczają opłaty za zwrócone składniki krwi ( korekta faktury).
 1. Do podmiotu leczniczego informacja o uznaniu/nie uznaniu reklamacji przekazywana jest w formie pisemnej.

 Materiały źródłowe: • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne z późniejszymi zmianami,

 •  Załącznik „Wymagania dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi” Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.