Dostępność
FB

Karty identyfikacyjne grupy krwi

REGULAMIN
WYDAWANIA
KARTY IDENTYFIKACYJNEJ GRUPY KRWI
W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W OPOLU

§1
PODSTAWA WYDANIA


1. Karta identyfikacyjna grupy krwi służy do trwałej dokumentacji grup krwi - zgodnie
z §32 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z dnia 2005 r. Nr 191 poz. 1607).
2. Karta identyfikacyjna grupy krwi wydawana w RCKiK w Opolu jest opracowana zgodnie ze wzorem nr 3 określonym w załączniku do rozporządzenia o którym mowa
w ust. 1.

§2
SŁOWNICZEK

Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
RCKiK - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,
Karta - karta identyfikacyjna grupy krwi wydawana przez RCKiK,
HDK - Honorowy Dawca Krwi,
wielokrotny HDK - Honorowy Dawca Krwi, który oddał krew co najmniej dwa razy.
osoba prywatna - wszystkie osoby nie będące HDK

§3
KTO MOŻE OTRZYMAĆ KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ GRUPY KRWI

1. Kartę mogą otrzymać:
a) Honorowi Dawcy Krwi,
b) osoby prywatne dokonujące oznaczenia grupy krwi w RCKiK (dwa oznaczenia),
c) osoby prywatne posiadające oznaczenie grupy krwi dokonane w laboratorium RCKiK
nie wcześniej niż w 2001 r. (dwa oznaczenia).
d) osoby prywatne posiadające oznaczenie grupy krwi dokonane w innym laboratorium i jedno oznaczenie grupy krwi dokonane w laboratorium RCKiK pod warunkiem przekazania RCKiK dokumentu z wynikiem badań wykonanym w innym laboratorium.
2. Wniosek o wydanie Karty, HDK winien przekazać osobie dokonującej rejestracji.
3. Wynik, o którym mowa w ust.1 lit. d musi posiadać numer i datę oznaczenia grupy krwi oraz informacje niezbędne do identyfikacji osoby badanej oraz osoby dokonującej wpisu w dokumencie.
4. Pracownik RCKiK dokonuje merytorycznej oceny poprawności wyniku badań grupy krwi na przekazanym dokumencie i na tej podstawie podejmuje decyzję o przepisaniu wyniku na Kartę.

§4
ODPŁATNOŚĆ

1. W ramach promocji honorowego krwiodawstwa RCKiK wydaje Karty nieodpłatnie:
a) wielokrotnym HDK,
b) HDK oddającym krew w okresie wakacyjnym tj. od 14 czerwca do 31 sierpnia,
c) HDK, którzy zostaną zgłoszeni przez Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jako osoby zasłużone w promowaniu honorowego krwiodawstwa.
2. Nieodpłatne wydanie Kart nie dotyczy dawców autologicznych.
3. Za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 1 lit.b, w przypadku gdy HDK oddaje krew po raz pierwszy, RCKIK pobiera opłatę za wydanie Karty.
4. Osobom, o których mowa w §3 ust. 1 lit. b, c i d, RCKiK wyda Kartę po uiszczeniu stosownej opłaty.
5. Każdemu HDK przysługuje tylko jedna bezpłatna Karta. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty, RCKiK na wniosek HDK wystawi Kartę za opłatą.
6. Wysokość opłat za dokonywane czynności i badania, o których mowa powyżej zawiera aktualny cennik RCKiK (Katalog usług diagnostycznych zakresu immunologii transfuzjologicznej).

§5
TERMIN I MIEJSCE WYDAWANIA KART

1. HDK Karty będą wydawane:
a) w przypadku oddania krwi w siedzibie RCKiK w Opolu - po upływie czterech dni roboczych po oddaniu krwi, w punkcie rejestracji RCKiK,
b) w przypadku oddania krwi w Oddziale Terenowym RCKiK – po upływie czterech dni roboczych po oddaniu krwi, w odpowiednim Oddziale Terenowym,
c) w przypadku oddania krwi w Punkcie Poboru Krwi (podczas ekip wyjazdowych) –Karta będzie do odbioru w trakcie kolejnej ekipy wyjazdowej w danym miejscu lub
w punkcie rejestracji RCKiK w Opolu po upływie siedmiu dni roboczych po oddaniu krwi.
2. Osobom prywatnym Karty będą wydawane:
a) w przypadku wykonywania odpłatnych badań oznaczenia grupy krwi – wraz
z wynikiem badań, tj. w terminie 4 dni roboczych od dnia pobrania materiału do badania.
b) osobom określonym w §3 ust.1 lit. c i d – w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia w punkcie rejestracji RCKiK
3. Karty będą wydawane wyłącznie ich właścicielom, po okazaniu dokumentu tożsamości.
4. Każdorazowe wydanie Karty jest rejestrowane w systemie komputerowym RCKiK oraz potwierdzane własnoręcznym podpisem właściciela Karty na „liście wydanych Kart”.
5. RCKiK nie wydaje Kart na podstawie wpisów do dokumentów tożsamości, które są nieczytelne lub zawierają niekompletne dane tj. brak numerów lub dat badań, brak pieczątki i podpisu osoby upoważnionej, brak informacji na temat laboratorium dokonującego oznaczenie grupy krwi. 

Stan krwi na dzień: 07.07.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus niski stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.