Dostępność
FB

Elektroniczna skrzynka podawcza RCKiK w Opolu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu  wypełniając przepisy:

  • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114 j.t. );

  • ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 j.t. z późn.zm.);

  • rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2014. 584).


W celu poprawy organizacyjnej i finansowej efektywności procesu komunikacji z podmiotami zewnętrznymi udostępnia   na platformie ePUAP elektroniczną skrzynkę podawczą,   wystawiającą urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej zwalnia nadawców z kosztów opłacania papierowych przesyłek pocztowych oraz zapewnia skuteczniejsze i szybsze wnoszenie pism, a adresatowi w znaczącym stopniu ułatwia zarządzanie przychodzącą korespondencją.

RCKiK w Opolu proponuje wszystkim podmiotom zewnętrznym wykorzystywać w procesie komunikacji wyłącznie elektronicznej skrzynki podawczej (/rckik/SkrytkaESP (Otworzy się w nowej karcie)– dla przesyłek wymagających potwierdzenia odbioru, oraz poczty elektronicznej (sekretariat@rckik-opole.com.pl ) dla przesyłek niewymagających takiego potwierdzenia. Przesyłki muszą być dokumentami posiadającymi atrybuty dowodu, a więc muszą być zabezpieczone przed niekontrolowaną modyfikacją podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub danymi potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP.

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.