Dostępność
FB

Dla pielęgniarek i położnychSZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW


W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.2021.902 z dnia 2021.05.14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zaprasza na  szkolenia podstawowe i uzupełniające, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną zorganizowane będą w formie zdalnej.

 

Terminy najbliższych szkoleń:

a) szkolenie podstawowe (2-dniowe):

 • 26  i 27 maja 2022;

b) szkolenie uzupełniające (1-dniowe, obejmuje pierwszy dzień szkolenia podstawowego):

 •  26 maja 2022.

Prosimy o przesłanie wykazu osób kierowanych na szkolenie na adres e-mail: szkolenia@rckik-opole.com.pl  TYLKO W FORMIE EDYTOWALNEJ.


Do pobrania  formularz na szkolenie PODSTAWOWEFormularz zgłoszenia na szkolenie podstawowe (XLSX, 31KB)

Do pobrania  formularz na szkolenie UZUPEŁNIAJĄCE - Formularz zgłoszenia na szkolenie uzupełniające (XLSX, 31KB)


Koszt szkolenia:
 • podstawowe -  180 z za 1 osobę,
 • uzupełniające - 140 z za 1 osobę.

Opłata za udział w szkoleniu dla uczestników indywidualnych

Prosimy o dokonywanie płatności po zakończeniu kursu.

Uczestnicy indywidualni szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetoczenia krwi i składników, proszeni są o dokonanie płatności w wysokości 180 zł za szkolenie podstawowe lub 140 zł za szkolenie uzupełniające.

W tytule przelewu prosimy wpisać „SZKOLENIE PiP" a osoby, które prowadzą działalność dodatkowo proszone są o wpisanie numeru NIP.

Poniżej dane do przelewu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

NIP: 754-25-54-112

REGON: 000292103

konto: BGK O/Opole 30 1130 1219 0026 3121 5820 0001Więcej o szkoleniu dla pielęgniarek i położnych znajdziesz tutaj

 

 


Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ul. Kośnego 55 45-372 Opole tel. 774410820, e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl.
  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@rckik-opole.com.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w celu realizacji zadań nałożonych na Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wynikających z  ustawy o publicznej służbie krwi z dn. 22 sierpnia 1997 tj.  przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) w związku przetwarzaniem adresu e-mail, niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia w formie on-line.
 3. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do:
 4. podmiotu leczniczego kierującego na szkolenie;
 5. podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji, a także podmiotów upoważnionych do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.  
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, związany z koniecznością posiadania rejestru wydanych zaświadczeń oraz archiwizacją rejestrów.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 

 


Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.