Dostępność
FB

Cele i zadania

Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.

Do zadań Regionalnego Centrum należy w szczególności:

 • kwalifikowanie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi;
 • zasilanie systemu KRDK, prowadzenie rejestru dawców krwi;
 • pobieranie krwi i jej składników oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
 • badanie, preparatyka oraz przechowywanie krwi i jej składników;
 • wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym;
 • wydawanie krwi i jej składników do innych celów określonych w ustawie o publicznej służbie krwi;
 • propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi;
 • realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę;
 • udzielanie podmiotom leczniczym konsultacji związanych z leczeniem krwią i jej składnikami;
 • realizacja zadań związanych z tytułem "Honorowy Dawca Krwi" oraz przekazywanie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi informacji niezbędnych do nadawania tytułu "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", oraz wnioskowanie do Ministara Zdrowia o odznaczenie HDK tytułęm: „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”;
 • przekazywanie do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii wszelkich informacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 • sprawowanie nadzoru specjalistycznego przez nad organizacją krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami, bankach krwi oraz pracowniach serologii lub pracowniach immunologii transfuzjologicznej na terenie województwa opolskiego;
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wszelkich informacji wynikających z obowiązujących przepisów;
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • prowadzenie pracowni konsultacyjnych w zakresie badań immunohematologicznych;
 • realizacja zadań na potrzeby obronne.

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.