Dostępność
FB

Ulgi dla honorowych Krwiodawców

Ulgi dla honorowych Krwiodawców ( stan prawny obowiązujący w 2013 r. )

POMAGAJĄC INNYM MASZ SZANSĘ ZMNIEJSZYĆ SWÓJ PODATEK

 

Kim jest honorowy Krwiodawca?
Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.


Na czym polega ulga dla honorowych Krwiodawców?
Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

  • od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu pit-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) lub
  • od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu pit-36 albo pit-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).
  • Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz pit/o, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej pu- blicznej służby krwi, w której oddał krew).
  • Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew jak również osocze lub inne składniki krwi.


UWAGA!
Odliczenie od dochodu (przychodu) wartości oddanej honorowo krwi lub jej składników zmniejszy podstawę opodatkowania, a niższa podstawa opodatkowania to w konsekwencji niższy podatek w rozliczeniu rocznym.


Jak obliczyć wartość darowizny Krwi?
Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa należy pomnożyć ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi).
Przykład: Obliczenie wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa
Podatnik w roku podatkowym oddał nieodpłatnie 1,8 litra krwi oraz 2 litry osocza. Jak ustalić wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa?
Niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr. zatem w ww. przykładzie wartość oddanej krwi wynosi 234 zł (1,8 litra x 130 zł), a oddanego osocza 260 zł (2 litry x 130 zł). tym samym łączna wartość darowizny przekazanej w roku podatkowym na cele krwiodawstwa wynosi 494 zł.


Jaki jest limit odliczenia?
Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6% dochodu (w przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazywanego w zeznaniu.
Przykład: Przekroczenie limitu 6% dochodu
Podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z pracy
w wysokości 55 000 zł. Oddał honorowo 2,7 litra krwi, czyli wartość darowizny na cele krwiodawstwa wynosi 351 zł (2,7 litra x 130 zł). W tym samym roku przekazał również darowiznę na cele kultu religijnego (np. na remont kościo- ła) w wysokości 3000 zł. Czy całą kwotę – zarówno z darowizny na cele kultu religijnego, jak i przekazanej krwi – będzie mógł odliczyć od dochodu?
nie, bo łączna wartość przekazanych darowizn na cele krwiodawstwa oraz na cele kultu religijnego, wynosząca 3351 zł (351 zł + 3000 zł), przekracza 6% dochodu podatnika, tj. 3300 zł (6% z 55 000 zł). w konsekwencji podatnik ma prawo pomniejszyć swój dochód wyłącznie do wysoko- ści limitu, czyli o kwotę 3300 zł, jeżeli jednocześnie spełnił
Inne warunki uprawniające do dokonania tych odliczeń. pozostała część kwoty, tj. 51 zł, nie zostanie odliczona od dochodu. nie będzie można też tej kwoty odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok następny.


UWAGA!
Jeżeli podatnik ma obowiązek złożyć dwa zezna- nia, np. pit-37 i pit-28, może część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu od przychodu (pit-28), a część w drugim od dochodu (pit- 37 albo pit- 36). ważne jest, by tej samej kwo- ty nie odliczył dwukrotnie.


Przykład: Odliczenie darowizny w dwóch zeznaniach Podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z umowy zlecenia w wysokości 3500 zł, który wykazuje w zeznaniu PIT-37, oraz przychód z najmu w wysokości 4000 zł, który wykazuje w PIT-28 (na początku roku podatkowego wybrał dla przychodów z najmu opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Jednocześnie oddał honorowo osocze o wartości 300 zł. Czy w składanych ze- znaniach będzie mógł odliczyć całą wartość darowizny?
Tak. odliczenie z tytułu darowizny krwi nie może przekroczyć w zeznaniu pit-28 kwoty stanowiącej 6% przychodu podatnika, czyli kwoty 240 zł (6% z 4000 zł), a w zeznaniu pit-37 – 6% dochodu, czyli kwoty 210 zł (6% z 3500 zł). podatnik może zatem w zeznaniu pit-28 (składanym
Do 31 stycznia następnego roku) odliczyć od przychodu 240 zł, a w zeznaniu pit-37 (składanym do 30 kwietnia następnego roku) odliczyć od dochodu pozostałą część darowizny, tj. 60 zł (wartość oddanego osocza - 300 zł minus odliczona już w pit-28 część w kwocie 240 zł).

 

UWAGA!
Z ulgi dla honorowych krwiodawców ma prawo sko- rzystać także podatnik, który oddał honorowo krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby, np. dla chorej marii Kowalskiej.


Czy potrzebna jest dokumentacja?
Aby dokonać odliczenia, podatnik musi posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. zaświadczenia tego nie należy dołączać do zeznania. trzeba je jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w któ- rym złożono zeznanie podatkowe. w tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z odliczenia.

 

ODLICZENIE DAROWIZNY NA CELE KRWIODAWSTWA
Honorowe (nieodpłatne) oddanie krwi lub jej składników


Uzyskanie zaświadczenia o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników
i przechowywanie go dla celów dowodowych


Odliczenie wartości darowizny (130 zł za 1 litr)
od przychodu w pit-28 lub od dochodu w pit-36 albo pit-37 oraz dołączenie do zeznania pit/o 

Stan krwi na dzień: 05.08.2021

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wystarczający stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.