Dostępność
FB

Dla diagnostów laboratoryjnych i analityków medycznych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

prowadzi szkolenia

dla diagnostów laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej województwa opolskiego w zakresie:

Immunologia Transfuzjologiczna

 

 

Szkolenia prowadzone są 2 razy w roku (wiosna, jesień). Chętni powinni zgłosić swój akces na arkuszu zgłoszeniowym dostępnym na stronie RCKiK Opole, a o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

Rodzaje szkoleń:

 SZKOLENIE PODSTAWOWE

Kurs adresowany jest do osób zatrudnionych w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej, którzy posiadają co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych, odbytą w pełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającemu rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Czas trwania szkolenia:10 dni

Całkowity koszt szkolenia:750,00 PLN(koszt uczestnictwa 570,00 PLN + koszt egzaminu 180,00 PLN)/os.

 

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Kurs adresowany jest do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania badań, ale z różnych przyczyn wystąpiła u nich ponad roczna przerwa w pracy w pracowni serologii transfuzjologicznej oraz do pracowników, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych pod nadzorem. Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Czas trwania szkolenia:5 dni

Całkowity koszt szkolenia:545,00PLN(koszt uczestnictwa 365,00 PLN + koszt egzaminu 180,00 PLN)/os.

 

EGZAMIN WERYFIKACYJNY

Egzamin przeprowadzany jest jako weryfikacja umiejętności nabytych na szkoleniu podstawowym / uzupełniającym.

 

Pozytywne zaliczenie egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia uprawniającego diagnostów laboratoryjnych  do wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników, a techników analityki medycznej - do wykonywania badań immunohematologicznych .

Koszt egzaminu:180,00PLN /os.

 

SPOTKANIE WERYFIKACYJNE

Skierowane jest do osób, które odbyły szkolenie w RCKiK w Opolu przed styczniem 2013 i uzyskały Zaświadczenie upoważniające do wykonywania badań immunohematologicznych  z adnotacją odnośnie terminu utraty ważność w/w.

Zaświadczenia będą podlegały sukcesywnej wymianie na spotkaniach weryfikacyjnych.

Czas trwania szkolenia:1 dzień

Koszt szkolenia:bezpłatne

 

Należność za kurs i/lub egzamin winna być przekazana na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu nie później niż 3 dniprzed rozpoczęciem kursu i/lub egzaminu.

 

30 1130 1219 0026 3121 5820 0001 w BGK O/Opole

 

W tytule przelewu należy umieścić:

 

1. SZKOLENIE PODSTAWOWE / SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE / EGZAMIN WERYFIKACYJNY**

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

 

Zgłoszenia na szkolenie/egzamin należy kierować:

  • drogą pocztową na adres: RCKiK w Opolu, ul. Kośnego 55, 45-372 Opole
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rckik-opole.com.pl
  • fax: 77 44 10 821
     

Pobierz arkusz zgłoszeniowy - format pdf


Pobierz arkusz zgłoszeniowy - format doc

 

 

Termin najbliższego szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej:

 

·        27.02.2017 – SPOTKANIE SEROLOGICZNE

·        27-31.03.2017 – SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

·        27.03. - 07.04.2017 – SZKOLENIE PODSTAWOWE

·        11.09.2017 – SPOTKANIE WERYFIKACYJNE

·        16-20.10.2017 – SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

·        16-27.10.2017- SZKOLENIE PODSTAWOWE

 

UWAGA !!!

 

·        O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

·        Na szkolenia kwalifikowane są jedynie osoby zatrudnione w pracowniach serologicznych pozostających pod merytorycznym nadzorem RCKiK w Opolu.

·        Szkolenia adresowane są również do pracowników laboratoriów medycznych posiadających ważne uprawnienia do wykonywania badań serologicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

·        Istnieje możliwość zakwalifikowania na szkolenie podstawowe osoby, która nie posiada jeszcze pełnej rocznej praktyki w wykonywaniu badań immunohematologicznych, odbytej w pełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającemu rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy przez okres nie dłuższy niż 3 lata, ale jest w trakcie stażu, który zostanie ukończony przed terminem kolejnego szkolenia organizowanego przez RCKiK w Opolu. W tej sytuacji zaświadczenie uprawniające do samodzielnego wykonywania badań zostaje wydane dopiero w momencie udokumentowania pełnowymiarowej praktyki.

Istnieje również, w umotywowanej sytuacji, możliwość przeprowadzenia szkoleń indywidualnych, na prośbę osoby zainteresowanej, w dogodnym terminie

Stan krwi na dzień: 23.01.2018

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus niski stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.