Dostępność
FB

Cele i zadania

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki oraz preparaty tkankowe.


Do zadań Regionalnego Centrum należy:

 1. kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
 2. prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi;
 3. prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup;
 4. pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
 5. gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi i jej składników;
 6. propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża i innymi organizacjami zrzeszającymi dawców;
 7. pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
 8. wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;
 9. zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz preparaty tkankowe;
 10. zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych krajowych i zagranicznych w osocze i preparaty osoczopochodne;
 11. udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami;
 12. wykonywanie leczniczych zabiegów aferezy;
 13. prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
 14. sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 15. organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 16. dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
 17. współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 18. współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 19. podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
 20. zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
 21. uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
 22. realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.